Artykuły

Niemcy i Austro-Węgry obsadzają granice wojskiem

2014-03-23

Niemcy i Austro-Węgry obsadzają granice wojskiem, w obawie przed Rewolucją:

[…] W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym rozszerzeniem się rewolucji na tereny Niemiec i Austro-Węgier, rządy obu mocarstw dokonały w lutym i marcu 1905 r. przegrupowania części wojsk nad granicą z Rosją. Wzmocniono także posterunki straży granicznej w Gliwicach, Bytomiu i innych miastach śląskich.

Ambasador rosyjski w Berlinie Mikołaj Osten-Sacken donosił w tym czasie do Petersburga, że koncentracja wojsk niemieckich nad granicą Królestwa Polskiego spowodowana jest „wrzeniem” wśród polskich robotników.

Ponowna koncentracja wojsk niemieckich i austriackich na terenach graniczących z Rosją nastąpiła jeszcze jesienią 1905 r. i latem 1906 r., a więc w okresach nasilonego ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskim. Niemcy wzmocnili wtedy garnizony wojskowe we Wrześni, Katowicach, Mysłowicach i innych miastach nadgranicznych. Wojska 6 Korpusu armii, skoncentrowane na Górnym Śląsku, otrzymały 12 XII 1905 r. rozkaz interwencji, jeśli „zamieszki” przeniosą się z Królestwa na teren zaboru pruskiego lub zaistnieje „niebezpieczna sytuacja” na granicy rosyjsko-niemieckiej.

Zgrupowania wojsk dokonały także Austro-Węgry na terenie Galicji, chociaż w mniejszym niż Niemcy zakresie. W grudniu 1905 r. przeniesiono w rejon Krakowa z Węgier kilka oddziałów piechoty i kawalerii, a latem 1906 r. skoncentrowano w Galicji trzy korpusy wojska […]

Berlin i Wiedeń, obok obaw przed możliwością powstania narodowego w Królestwie, a nawet we własnych zaborach, musiały wziąć też pod uwagę groźbę wystąpień rewolucyjnych własnego proletariatu.

Źródło: Andrzej Maciej Brzeziński, Mocarstwa zachodnioeuropejskie a rewolucja 1905-1907 r. na ziemiach polskich, w: Rewolucja 1905-1907 w Łodzi i okręgu, studia i materiały pod red. Barbary Wachowskiej, s. 172-173.

Źródło: Rok 1905 na ziemiach polskich. Szkice i obrazki, pod red. Bronisława Krauze.